Informacje o kierunku

 

Zawód: Technik rachunkowości

 
 
 
 
 

Kwalifikacje: K1 – Prowadzenie rachunkowości (A.36.)

 
 
 
 
 
 

K2 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol: 431103
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika rachunkowości.


Rekrutacja
Na kierunek technik rachunkowości, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 •  
  świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 •  
  2 zdjęcia,
 •  
  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik rachunkowości; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 •  
  formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.
 •  
 
 
 
 
 
 

Charakterystyka zawodu

 
 
 
 
 
 

Do zadań absolwenta kierunku technik rachunkowości należy: prowadzenie rachunkowości firmy oraz dokonywanie rozliczeń finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej, przeprowadzanie kontroli dokumentów księgowych, nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń i należności, posługiwanie się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie ich do weryfikacji. Ponadto absolwent kierunku technik rachunkowości zajmuje się wykonywaniem podstawowych czynności biurowych przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, takiego jak: fax, komputer, kopiarka, telefon oraz przeprowadzaniem podstawowych analiz w zakresie księgowości i finansów.

 
 
 
 
 
 

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik rachunkowości, mogą być zatrudnieni w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.

 
 
 
 
 
 


Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie do:

 •  
  posługiwania się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości,
 •  
  interpretowania ogólnych praw ekonomicznych oraz stosowania ogólnych zasad rachunku ekonomicznego,
 •  
  obliczania i odprowadzania podatków oraz prowadzenia typowych zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencjach przychodów,
 •  
  sporządzania planów finansowych,
 •  
  stosowania zasad rachunkowości z uwzględnieniem rachunkowości: finansowej, rzeczowej, podatkowej, zarządczej lub kosztów oraz sprawozdań finansowych i ich analizy,
 •  
  stosowania zasad organizacji pracy, w tym organizowania pracy własnej i niewielkich zespołów ludzkich.
 
 
 
 
 
 

PLAN NAUCZANIA

 
 
 
 
 
 

Zawód: technik rachunkowości
Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: zaoczny
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Symbol: 431103

 
 
Lp.
 
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
 
Liczba godzin w okresie nauczania
 
 
 
 
 
 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

 
1
 
Działalność gospodarcza
 
60
 
2
 
Język obcy zawodowy
 
50
 
3
 
Rachunkowość
 
110
 
4
 
Wynagrodzenia i podatki
 
120
 
Łączna liczba godzin
 
340
 
 
 
 
 
 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 
 
 
1
 
Pracownia pracy biurowej
 
40
 
2
 
Pracownia rachunkowości
 
150
 
3
 
Pracownia wynagrodzeń i danin publicznych
 
150
 
Łączna liczba godzin
 
340
 
 
 
 
 
 

Podstawy przedsiębiorczości*

 
20
 
 
 
 
 
 

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

 
680
 
 
 
 
 
 

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 
700
*)Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu. 
 
 
 
 
 
 

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programową:
II semestr 2 tygodnie 80 godzin,
III semestr 2 tygodnie 80 godzin,
Razem 4 tygodnie 160 godzin. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (A.36.) odbywa się pod koniec II semestru pierwszej klasy.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje K2 (A.65.) odbywa się pod koniec II semestru drugiej klasy.
© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design