Informacje o kierunku
Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Kwalifikacje: K1 – Ochrona osób i mienia (Z.3.)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol: 541315
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.


Jaki jest cykl kształcenia na kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia.


Rekrutacja
Na kierunek technik ochrony fizycznej osób i mienia, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły
 • zaświadczenie o niekaralności.

 


Jaka jest charakterystyka zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia?

Do zadań absolwenta kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia należy:

 • zapewnianie bezpieczeństwa życia, nietykalności osobistej i zdrowia obywateli,
 • jak również zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom przeciwko mieniu
 • oraz przeciwdziałanie powstawaniu szkody, która mogłaby wyniknąć z tych zdarzeń.
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia nie dopuszcza do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, kieruje jednostką organizacyjną uprawnianą zgodnie z przepisami prawa do zarządzania nią, w tym do ochrony obiektów, urządzeń i obszarów podlegających obowiązkowej ochronie.
Absolwent kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz do organizowania wewnętrznych służb ochrony.Jakie istnieją możliwości zatrudnienia dla absolwenta kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia?

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia,mogą być zatrudnieni:

 • w renomowanych firmach ochroniarskich,
 • wewnętrznych służbach ochrony
 • bądź mogą ubiegać się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.


Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia ma na celu przygotowanie do:

 • organizowania oraz realizowania ochrony fizycznej osób i mienia
 • prowadzenia działalności w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz wykrywania zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej
 • analizowania stanu potencjalnych zagrożeń
 • samodzielnego kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej
 • prowadzenia dokumentacji służb ochrony, dokumentacji związanej z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz innej niezbędnej dokumentacji
 • właściwego stosowania nowoczesnych metod i środków zabezpieczenia technicznego osób i mienia
 • udzielania pomocy przedlekarskiej
 • posługiwania się bronią palną. 

 


PLAN NAUCZANIA 

Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia
System nauczania: zaoczny
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Symbol: 541315

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin w okresie nauczania

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

1

Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

200

2

BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

60

3

Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia

40

4

Język obcy w ochronie osób i mienia

40

Łączna liczba godzin

340

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

1

Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń

50

2

Zabezpieczenie imprez masowych

50

3

Ochrona osób

45

4

Konwojowanie

50

5

6

Wyszkolenie strzeleckie

Techniki interwencyjne i samoobrona

45

100

Łączna liczba godzin

340

 

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

680

 

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

700

*)Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu. 

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programowa:
II semestr 2 tygodnie 80 godzin,
III semestr 2 tygodnie 80 godzin,
Razem 4 tygodnie 160 godzin. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (Z.3.) odbywa się pod koniec czwartego semestru.

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design