Informacje o kierunku
Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Kwalifikacje: K1 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.


Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol: 325509

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.


Jaki jest cykl kształcenia na kierunku technik BHP?
Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy.


Rekrutacja
Na kierunek technik bezpieczeństwa i higieny pracy, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

 


Charakterystyka zawodu technik BHP:

Do zadań absolwenta kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy należy:

 • sporządzanie bieżącej oraz okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące przepisy i normy,
 • ustalanie zgodności oddawanych do użytku obiektów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z dokumentacją projektową,
 • identyfikowanie zagrożenia i  redukowanie ryzyka zawodowego,
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • ocenianie ekonomicznych skutków zagrożeń.
Ponadto technik bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza szkolenia bhp nowo przyjętych pracowników oraz w momencie zagrożenia życia i zdrowia pracowników wstrzymuje pracę urządzeń i maszyn.


Jakie są możliwości pracy dla absolwenta kierunku technik BHP
Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • mogą być zatrudnieni we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy, w których wymagany jest nadzór warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, j
 • ak również mogą prowadzić własną działalność gospodarczą jako specjaliści ds. BHP.


Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu przygotowanie do:

 • właściwego oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy;
 • umiejętnego rozwiązywania problemów organizacyjnych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne lub biologiczne występujące w środowisku pracy, jak również określania sposobów ich eliminowania bądź ograniczania;
 • prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenia działalności gospodarczej.


Plan nauczania

 

 

ZAWÓD: technik bezpieczeństwa i higieny pracy
symbol cyfrowy: 325509
PODBUDOWA PROGRAMOWA: szkoła dająca wykształcenie średnie
SYSTEM NAUCZANIA: zaoczny

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin w okresie nauczania    

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

40

2

Podstawy prawa pracy

40

3

Podstawy konstrukcji mechanicznych

60

4

Podstawy psychologii i socjologii

30

5

Człowiek w procesie pracy

65

6

Język obcy zawodowy

20

Łączna liczba godzin

255

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Pracownia prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

60

2

Pracownia metodyki kształcenia zawodowego

50

3

Pracownia kształtowania środowiska pracy

72

4

Pracownia zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

73

Łączna liczba godzin

255

 

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

510

 

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

530

*)Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu. 

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programową:
II semestr 2 tygodnie 80 godzin,
III semestr 2 tygodnie 80 godzin,
Razem 4 tygodnie 160 godzin. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (Z.13.) odbywa się pod koniec I semestru drugiej klasy. 


 


 

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design