Informacje o kierunku
Zawód: Technik administracji

Kwalifikacje: K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.


Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol 334306
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.Ile czasu trwa nauka w Policealnej szkole zawodowej na kierunku technik administracji?
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).


Jak często odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika administracji.Rekrutacja

Na kierunek technik administracji, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik administracji. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

 


Charakterystyka zawodu technik administracji

Do zadań absolwenta kierunku technik administracji należy:

 • interpretacja i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa,
 • przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji  i innych dokumentów oraz aktów,
 • posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową.

Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie  i klasyfikowanie informacji.


Jakie są możliwości zatrudnienia po ukończeniu Policealnej Szkoły Zawodowej  na kierunku technik administracji?

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik administracji, mogą być zatrudnieni w :

 • instytucjach administracyjnych i gospodarczych: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych,
 • podmiotach gospodarczych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • bankach,
 • urzędach skarbowych.
Zatrudnienie także znajdą w urzędach marszałkowskich oraz firmach i instytucjach prywatnych gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu administracji.

Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik administracji ma na celu przygotowanie do:
 • gromadzenia dokumentacji i informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • koordynowania działalności, sporządzania sprawozdań, protokołów, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzenia postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, planowania kosztów i zysków, 
 • gospodarowania majątkiem oraz nadzorowania innych pracowników.

 


PLAN  NAUCZANIA

ZAWÓD: technik administracji
PODBUDOWA PROGRAMOWA: szkoła dająca wykształcenie średnie
SYMBOL CYFROWY: 334306
Forma: ZAOCZNA


Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin w okresie nauczania    

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Działalność gospodarcza

40

2

Język obcy zawodowy

55

3

Podstawy prawa cywilnego

65

4

Podstawy prawa pracy

70

5

Podstawy prawa administracyjnego

90

6

Finanse publiczne

20

Łączna liczba godzin

340

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Pracownia pracy biurowej

160

2

Pracownia administracji

180

Łączna liczba godzin

340

 

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

680

 

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

700

*)Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu. 

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programową:
II semestr 4 tygodnie 160 godzin,
III semestr 4 tygodnie 160 godzin,
Razem 8 tygodni 320 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (A.68.) odbywa się pod koniec II semestru drugiej klasy. 

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design