Informacje o kierunku
Zawód: Opiekun w domu pomocy społecznej 

Kwalifikacje: K1 – Świadczenie usług opiekuńczo - wspierających osobie podopiecznej (Z.6.)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

 

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej,realizuje program MENiS, symbol 341203
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.


Jaki jest cykl kształcenia na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej
Nauka trwa 2 lata (4 semestry). 
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł opiekuna w domu pomocy społecznej. 
 

 Rekrutacja

Na kierunek opiekun w domu pomocy społecznej, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 •  

  świadectwo ukończenia szkoły średniej,

 •  

  2 zdjęcia,

 •  

  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,

 •  

  formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

 


Jaka jest charakterystyka zawodu dla absolwenta kierunku opiekun w domu opieki społecznej?
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Opiekun w domu pomocy społecznej, wykorzystując różne metody i narzędzia terapii lub rehabilitacji:

 • stymuluje rozwój oraz aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej.
 • Aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy oraz pomocy osobie, która przebywa w domu pomocy społecznej bądź innej instytucji opiekuńczej.
 • Opiekun w domu pomocy społecznej zajmuje się udzielaniem pomocy i towarzyszeniem w codziennych czynnościach w zakresie higieny osobistej i samoobsługi.
 • Ponad to zajmuje się pielęgnacją, dbaniem o zdrowie osób chorych oraz niesamodzielnych,
 • doradzaniem w zakresie sposobu spędzania wolnego czasu,
 • czy mobilizowaniem do rozwijania jego zainteresowań.

 


Jakie są możliwości zatrudnienia dla absolwetna kierunku opiekun w domu pomocy społecznej?
Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku opiekun w domu pomocy społecznej mogą być zatrudnieni w domach oraz ośrodkach pomocy społecznej lub w innych instytucjach opiekuńczych. 


Opis kształcenia
Absolwent Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator” kształcącej w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;

 

2) opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji;

 

3) sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego;

 

4) utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym;

 

5) wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie. 

 

Plan nauczania 

 

ZAWÓD: opiekun w domu pomocy społecznej
PODBUDOWA PROGRAMOWA: szkoła dająca wykształcenie średnie
SYMBOL CYFROWY: 341203
Forma: ZAOCZNA
 

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 

1

 

Podstawy organizacji domu opieki społecznej

 

2

 

Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka

 

3

 

Teoretyczne podstawy opieki

 

4

 

Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej

 

5

 

Język obcy w pomocy społecznej

 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

1

 

Usługi opiekuńcze

 

2

 

Aktywizacja osoby podopiecznej

 

3

 

Trening umiejętności społecznych

 

 

Podstawy przedsiębiorczości*

 

 

*

 

Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

 

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawą programową:
II semestr 4 tygodnie 160 godzin,
IV semestr 4 tygodnie 160 godzin,
Razem 8 tygodni 320 godzin.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (Z.6.) odbywa się pod koniec II semestru drugiej klasy.
 

  

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design