Informacje o kierunku
Zawód: Opiekun medyczny
Kwalifikacje: K1 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

 

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej,
realizuje program MENiS, symbol 532102.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.

 
 
Ile trwa nauka na kierunku opiekun medyczny?

Nauka trwa 1 rok (2 semestry).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł opiekuna medycznego.
 
Rekrutacja

 Na kierunek opiekun medyczny, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 2 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik administracji
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły
Jaka jest charakteystyka dla zawodu opiekun medyczny?

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej, podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne. 

Jakie są możliwości zatrudnienia dla absolwenta kierunku Opiekun Medyczny?

 Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku opiekun medyczny mogą:

 • zajmować się indywidualną opieką w domu pacjenta
 • lub znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach jak: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, środowiskowe domy pomocy czy fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
 Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie opiekun medyczny ma na celu przygotowanie do:
 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
 • asystowania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną
 Plan nauczania

ZAWÓD: opiekun medyczny

 

PODBUDOWA PROGRAMOWA: szkoła dająca wykształcenie średnie

 

SYMBOL CYFROWY: 532102

Forma: ZAOCZNA

 

 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

 
 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 

 

 

 

 1

 

 

 
Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

 

 

 2

 
Zdrowie publiczne

 

 3

 

 

 
Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

 

 
 4

 

 Zarys psychologii i socjologii

 
5

 

 

 

 
 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 

 6

 
Język migowy

 

 7

 

 
 

 

 Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

 

 
 8

 

 
 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 

 

 

 
 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

 

 

 

 1

 

 

 
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

 

 

 2

 

 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 3

 
Podstawy przedsiębiorczości*

 

 

 * Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

 

 

 

 Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawą programową:

 

 • I semestr 2 tygodnie 80 godzin,
 • II semestr 2 tygodnie 80 godzin,

 

 

 Razem 4 tygodnie 160 godzin.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (Z.4) odbywa się pod koniec II semestru

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design